Algemene leveringsvoorwaarden

Aanmelding/inschrijving

 • Inschrijving is mogelijk:
 • Kinderen en jongeren t/m 17 jaar worden door de ouders/verzorgers ingeschreven.
 • De startdatum van de cursus is bepalend voor de leeftijdsgrens.
 • Aanmeldingen/lesovereenkomsten worden geacht te zijn aangegaan voor de duur van de cursus. De aangegane lesovereenkomst eindigt automatisch bij het verstrijken van de cursusduur. Inschrijving wordt het daaropvolgende cursusjaar stilzwijgend voortgezet, tenzij vóór 1 juni van het lopende cursusjaar schriftelijk wordt opgezegd.

 

Opzegging

 • Annulering van de inschrijving is mogelijk tot 21 dagen voor aanvang van de cursus. Deze uitschrijving dient altijd schriftelijk of via email te geschieden.
 • Een lopende jaarcursus kan tot 1 mei worden opgezegd. Daarbij geldt een opzegtermijn van 1 maand vanaf de datum van opzegging. Na 1 mei loopt de cursus door tot het eind van het cursusjaar.

 

Tarieven

De tarieven voor het nieuwe cursusjaar worden elk jaar in de maand april vastgesteld en op de website bekendgemaakt.

 

Betaling en Restitutie

 • Voor betaling van het lesgeld ontvangt de cursist of ouder/verzorger een factuur per email, die voorafgaand aan de lessen betaald dient te worden. U kunt het lesgeld in één keer betalen of per maandelijkse incasso (max. 10 termijnen).  Restitutie van lesgeld bij jaarcursussen vindt plaats bij:
  • langdurige ziekte, vanaf de 3e week (met doktersverklaring dat op medische gronden de lessen niet meer gevolgd kunnen worden)
  • het vervallen van meer dan twee lessen door ziekte van een docent. Verzuimdagen door ziekte van de docent kunnen ook op een nader vast te stellen tijdstip worden ingehaald.
 • Geen restitutie vindt plaats bij wijzigingen van de groepsgrootte bij groepslessen. In geval van wijziging van de groepsgrootte wordt de lesduur aangepast volgens de vermeldingen in de tarievenlijst. Wanneer door opzegging van medecursisten geen groepsles meer kan worden aangeboden, is het mogelijk de lessen zonder extra kosten met naar rato aangepaste lesduur voort te zetten tot het einde van het cursusjaar.

 

Afwezigheid

 • Bij het niet doorgaan van de lessen (ziekte) streeft A-Tjak Music ernaar de cursist tijdig te informeren.
 • Bij verhindering door de cursist dient de docent hiervan uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de les op de hoogte gebracht te worden. Restitutie van lesgeld in geval van afwezigheid is niet mogelijk, anders dan onder ‘Betaling en Restitutie’ aangegeven.

 

Lesmateriaal

De kosten van lesmaterialen en leermiddelen zijn voor rekening van de cursist.

 

Gebruik beeldmateriaal voor publiciteit

A-Tjak Music behoudt zich het recht voor foto’s en video’s van lessen en optredens te gebruiken in haar publiciteitsmateriaal. U kunt hiertegen schriftelijk bezwaar aantekenen via deze website.

 

Aansprakelijkheid

A-Tjak Music is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigd raken van persoonlijke eigendommen zoals kledingstukken en/of instrumenten.

 

Nalatigheid/wangedrag

Bij nalatigheid in de betaling of wangedrag verliest de cursist het recht op deelname aan de lessen.