Privacy Policy

A-Tjak Music verwerkt persoonsgegevens en heeft de intentie dat zorgvuldig te doen. Via deze privacyverklaring informeren wij u over de doeleinden van onze verwerking van persoonsgegevens, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die van belang kan zijn.

Contactgegevens

A-Tjak Music
Rosmolen 123
2986 EG  Ridderkerk
www.atjakmusic.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

A-Tjak Music verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken, zijn de volgende:

 • voor- en achternaam
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • noodnummer in geval van ongevallen tijdens de les

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

A-Tjak Music verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@atjakmusic.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

A-Tjak Music verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het leveren van de overeengekomen diensten
 • het afhandelen van uw betaling
 • het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien nodig om onze diensten te kunnen verlenen
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

A-Tjak Music verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

A-Tjak Music neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van A-Tjak Music) tussen zit.

A-Tjak Music gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
MS Windows/Office/Outlook voor administratie en communicatie met leerlingen en anderen

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

A-Tjak Music bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor alle persoonsgegevens een bewaartermijn van twee jaar vanaf de beëindiging van de lesovereenkomst. De gegevens worden bewaard in verband met controles en eventuele bezwaarprocedures. Onze gegevensbestanden worden eenmaal per jaar opgeschoond.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

A-Tjak Music verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. A-Tjak Music blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

A-Tjak Music gebruikt op de website www.gitaarlesridderkerk.nl alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door A-Tjak Music en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar tom@gitaarlesridderkerk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (‘machine readable zone’, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek.

A-Tjak Music wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

A-Tjak Music neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@atjakmusic.nl.